company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo



06 червня 2018, 12:21

Відділ по роботі з персоналом Апарату Верховної Ради України


ПІП, посада

Контактні дані

 


 

Кавун

Світлана Степанівна

керівник відділу

 

 

 

тел: (044) 255-26-92

E-mail: kavun@v.rada.gov.ua

 

Основні напрямки діяльності:

здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту в Апараті;

забезпечує документальне оформлення  вступу на державну службу, її проходження  та припинення;

здійснює перевірку на відповідність загальним вимогам щодо осіб, які претендують на вступ на державну службу без конкурсного відбору;

забезпечує оформлення документів про прийняття на роботу, переведення на інші посади, звільнення з роботи працівників патронатної служби, обслуговуючого персоналу Апарату;

розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом та трудових відносин в Апараті;

вносить пропозиції щодо удосконалення структури Апарату;

готує аналітичні матеріали з питань управління персоналом та вносить пропозиції з питань удосконалення кадрового менеджменту;

 вивчає потребу в персоналі  на вакантні посади в Апараті та вносить відповідні пропозиції Керівнику Управління, аналізує роботу з персоналом, плинність кадрів і заміщення штатного розпису Апарату, готує довідки щодо наявності вакантних посад;

веде облік вакантних посад державних службовців, узагальнює відомості щодо наявності їх в Апараті, та разом з іншими структурними підрозділами готує пропозиції щодо їх заміщення;

у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, готує документи для передачі до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

 за дорученням керівника перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Апараті;

повідомляє  у встановлений термін керівництво про обставини, що виникли у зв’язку з підпорядкуванням близьких осіб на державній службі;

спільно з відділом бухгалтерського обліку, фінансів та планування   опрацьовує штатний розпис Апарату, організовує роботу щодо мотивації персоналу Апарату;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

аналізує кількісний та якісний склад державних службовців, службовців, працівників патронатних служб;

надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Апарату  та методичну допомогу працівникам Апарату;

обчислює загальний, страховий стаж та стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, наданням щорічних та інших, передбачених законодавством відпусток, формує графіки відпусток;

здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням   трудових книжок та  особових справ (особових карток) працівників Апарату;

організовує складення Присяги державного службовця;

ознайомлює державного службовця  із правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовою інструкцією та іншими документами  з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

вносить до трудових книжок і особових справ відомості про прийняття на посаду, прийняття Присяги,  переміщення на інші посади, присвоєння рангів державних службовців, нагородження та заохочення працівників, звільнення з посади;

проводить звірку даних, викладених в особових справах працівників Апарату, ознайомлення працівників із записами в їх трудових книжках;

оформляє довідки з місця роботи, листки тимчасової непрацездатності, готує для засвідчення копії документів та підтверджує підписи працівників Апарату;

здійснює контроль за посадами, що обіймаються в результаті конкурсу, та у разі звільнення переможця конкурсу  протягом одного року письмово інформує керівника Управління про необхідність заміщення другим за результатами конкурсу кандидатом;

здійснює інформаційне наповнення та використання автоматизованої системи «Кадри» з питань компетенції відділу;

веде облік,  зберігання та використання дисциплінарних справ після закінчення дисциплінарного провадження, готує проекти розпоряджень про застосуванням дисциплінарних стягнень;

здійснює контроль за строками зняття дисциплінарних стягнень;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, запити і звернення народних депутатів України, запити на інформацію  з питань компетенції відділу;

бере участь в опрацюванні Колективного договору;

у межах компетенції бере участь у здійсненні контролю за додержанням державними службовцями вимог, передбачених законами України “Про  державну службу ”, "Про  запобігання  корупції", розпоряджень Голови Верховної Ради України і Керівника Апарату;

забезпечує у встановленому порядку ведення діловодства у відділі та готує документи для здачі до архіву.


Співробітники відділу

 

ПІП, посада

Контактні дані.

 

Бадрак Лілія Миколаївна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-25-51


 

 

Гринько Наталія Станіславівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-26-93


 

 

Ільченко Олена Едуардівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-24-26


 

 

Снігур Ірина Вікторівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-25-15


 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

© Верховна Рада України 1994-2019
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі